Ảnh minh họa: Internet

Cụ thể,doanh thu đạt 788.9 tỷ đồng, giảm 19%. Giá vốn hàng bán tăng 5%, ở mức 478.3 tỷđồng. Lãi gộp đạt 310.5 tỷ đồng, giảm 39%.

Doanhthu tài chính giảm 21%, đạt 7.2 tỷ đồng. Chi phí tài chính chiếm hơn 20 tỷ đồng,tăng 18%. Ngược lại thì chi phí bán hàng và quản lý giảm đáng kể lần lượt 53%và 63%.

Trongkỳ, DHG có khoản lợi nhuận khác đạt hơn 25 tỷ đồng, gấp 3.5 lần cùng kỳ. Kết quảsau cùng ghi nhận lãi ròng đạt 148.4 tỷ đồng, giảm nhẹ 3%.

Lũy kế6 tháng doanh thu đạt 1,148 tỷ đồng, giảm 14% cùng kỳ và đạt 29% kế hoạch năm.Lãi trước thuế 315 tỷ đồng, giảm 7% cùng kỳ và đạt 43% kế hoạch năm (729 tỷ đồng).Lãi ròng đạt 260.4 tỷ đồng, giảm 4%.

theo Thiên Minh (Vietstock)