Các chương trình hợp tác của Trung tâm BSA:


1. Chương trình hợp tác với Hội Tam Nông
2. Chương trình hợp tác với địa phương – Hàng Việt về nông thôn
3. Chương trình hợp tác với doanh nghiệp phát triển Sản phẩm mới
4. Chương trình hợp tác với Hội y học
5. Chương trình hợp tác với địa phương vẽ Bản đồ phân phối.

Viết bởi BSA