Không! Vì không ai biết trước là ai sẽ được phỏng vấn. Mẫu điều tra được chọn theo cơ cấu vùng, số dân, cơ cấu tiêu dùng, nghề nghiệp, giới tính, tuổi tác một cách hoàn toàn ngẫu nhiên và lại tiến hành cùng lúc ở những thành phố khác nhau.

Viết bởi BSA