Chủ tịch Phúc Sinh Phan Minh Thông: Chúng tôi đã đi trước đến 18 năm