Festival lúa gạo Việt Nam 2023 sẽ được tổ chức tại Hậu Giang

https://www.youtube.com/watch?v=Jdl-lRUVMYs