Họp mặt và chia sẻ kinh nghiệm của doanh nông khởi nghiệp xanh khu vực phía Bắc

https://www.youtube.com/watch?v=2xJs_7ewoYU&t=49s