Hướng đến IIBF 2024: Xây dựng trung tâm nghiên cứu, hướng đến ứng dụng Ai