Ảnh minh họa: Internet

Trungtâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo vềngày đăng ký cuối cùng như sau:

Tên tổchức phát hành: Công ty CP Công nghiệp cao su Miền Nam (Mã chứng khoán; CSM).

Ngàyđăng ký cuối cùng: 24/07/2015

Lý dovà mục đích: Chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền và Chi trả cổ tức năm 2014 bằngcổ phiếu

1/Chitrả cổ tức năm 2014 bằng tiền:

– Tỷ lệthực hiện: 25%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng)

– Ngàythanh toán: 20/08/2015

2/Chitrả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu:

– Tỷ lệthực hiện: 10:1 (Người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới).

Trí thức trẻ/VSD