Ảnh minh họa: Internet

Cụ thể,doanh thu thuần quý 2 ở mức 1,256 tỷ đồng, tăng 60% nhờ chuyển nhượng bất độngsản đầu tư (401 tỷ đồng) và đã có doanh thu sản phẩm lốp radial.

Giá vốncũng tăng 76% lên mức 996 tỷ đồng do trong quý 1/2015 có giá vốn bất động sản đầutư (339 tỷ đồng) và hạch toán giá vốn sản phẩm xí nghiệp lốp radial toàn thép.

Doanhthu tài chính 4.7 tỷ đồng, tăng mạnh 336% nhờ chênh lệch tỷ giá. Tuy nhiên chiphí tài chính chiếm 39 tỷ đồng (hạch toán lãi vay của dự án radial, chênh lệchtỷ giá và tăng chứng khoán thanh toán) khiến hoạt động này âm 34.5 tỷ đồng.

Theođó, lãi ròng của CSM ở mức 105 tỷ đồng, tăng 16% so cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng, chỉtiêu này ở mức 160 tỷ đồng, giảm 5.3% so cùng kỳ.

theo Minh An (Vietstock)