Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (mã DHG) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2015 và kế hoạch trong năm 2016.Cụ thể, năm 2015, doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế của DHG lần lượt đạt 3.609 tỷ đồng và 704 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 594 tỷ đồng. So với kế hoạch 4.000 tỷ đồng doanh thu thuần và 729 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế (chưa bao gồm thu nhập tài chính), DHG hoàn thành lần lượt 90% và 96% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận.Năm 2016, DHG đặt kế hoạch đạt 3.733 tỷ đồng doanh thu và 679 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng lần lượt 3,4% và 14,2% so với kết quả đạt được trong năm 2015.Ngoài ra, HĐQT DHG còn thông qua chủ trương đầu tư góp vốn thành lập công ty liên doanh về lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Tổng vốn dự án dự kiến 2 triệu USD. DHG sẽ nắm 51% công ty liên doanh này và hai đối tác nước ngoài nắm 49% còn lại.

Viết bởi BSA