Nhiều biện pháp kết nối tiêu thụ nông sản đồng bằng trong dịch Covid-19