Home Tags 19/08/1934: Adolf Hitler trở thành Tổng thống Đức