Tập huấn cho thanh niên khởi nghiệp ở Nghệ An và Ninh Thuận

62