Doanh nghiệp sản xuất sôi nổi hoạt động ngay đầu năm mới