Nữ thạc sĩ ngành hóa khởi nghiệp từ tài nguyên dừa